Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden USKIN BV

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 04-09-2019

1. Algemeen

1.1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: – USKIN: USKIN, gevestigd te Best en diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsopvolger(s) – Wederpartij: iedere (rechtspersoon) die met USKIN een overeenkomst wenst aan te gaan dan wel is aangegaan.

1.2 Alle door USKIN gedane aanbiedingen, afgesloten overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden beheerst door deze Algemene Voorwaarden. Afwijkingen hiervan dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen.

1.3 De toepasselijkheid van de door de wederpartij gehanteerde Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. De wederpartij wordt voor de totstandkoming van de overeenkomst hiervan door USKIN op de hoogte gesteld.

2. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, leverantie, aangeboden proefperiode van USKIN, daarbij inbegrepen op afstand.

2.2 Alvorens de overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, stelt USKIN deze algemene voorwaarden ter hand dan wel maakt deze inzichtelijk voor de wederpartij. USKIN draagt er zorg voor dat de wederpartij deze algemene voorwaarden in kan zien dan wel expliciet akkoord dient te gaan met deze algemene voorwaarden alvorens de overeenkomst wordt gesloten. De elektronische weg staat hierbij open. Op verzoek stuurt USKIN deze algemene voorwaarden aan de wederpartij.

3. Aanbiedingen

3.1. Iedere aanbieding is geheel vrijblijvend en leidt eerst dan tot een overeenkomst, wanneer die aanbieding na de aanvaarding door de wederpartij niet schriftelijk door USKIN wordt herroepen. Een herroeping zal uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de aanvaarding worden verzonden.

3.2. USKIN is gerechtigd om de kosten welke zijn gemaakt om de aanbieding te doen aan de wederpartij in rekening te brengen indien geen overeenkomst wordt afgesloten.

3.3. Aangeboden prijzen gelden slechts voor de aangeboden hoeveelheden.

4. Prijzen

4.1. Alle prijzen zijn in euro’s en exclusief btw en verzendkosten, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

4.2. USKIN is gerechtigd de prijzen eenzijdig lopende de overeenkomst te wijzigen.

4.3. Overeenkomsten met een nettowaarde van € 300,- of meer worden vrij van verzend- en administratiekosten uitgevoerd. Indien de nettowaarde minder van € 300,- bedraagt, worden verzend- en administratiekosten berekend van € 12,50 per bestelling.

4.4. Deelname aan (extern) georganiseerde (kortings)acties c.q. kortingen wordt uitgesloten en kan grond opleveren tot ontbinding van de overeenkomst.

5. Overeenkomst

5.1 Een overeenkomst komt eerst dan tot stand op het moment dat USKIN de order uitdrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd. In geval van een bindende aanbiedingstermijn geldt dat de overeenkomst tot stand komt op het moment van acceptatie van het aanbod door de wederpartij. De opdrachtbevestiging of het bindende aanbod wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

5.2 Eventuele later gemaakte aanvullingen en/of wijzigingen, alsmede (mondelinge) toezeggingen gedaan door USKIN en/of diens personeel, vertegenwoordiger(s), agenten of andere tussenpersonen zijn slechts bindend indien USKIN deze schriftelijk heeft bevestigd, door een daartoe bevoegd persoon.

5.3 Bij eventuele orderwijzigingen c.q. (gedeeltelijke) annulering daarvan door de wederpartij is USKIN gerechtigd om de daaraan verbonden (extra) kosten door te berekenen en de levertijd opnieuw vast te stellen. Alles onder voorbehoud van de voorafgaande schriftelijke toestemming en vergoeding van de reeds door de leverancier verrichte werkzaamheden.

5.4 Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

5.5 Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.

5.6 USKIN is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan betalings-als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.

5.7 USKIN is bevoegd om voor een juiste uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven. Zo mogelijk zal USKIN hieromtrent met de wederpartij overleg plegen.

6. Levering en levertijd

6.1. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de door USKIN aangeboden goederen en producten, waaronder begrepen apparatuur, systemen alsmede onderdelen hiervan en verbruiksmaterialen.

6.2. Als tijdstip van levering geldt het tijdstip waarop de goederen zijn afgeleverd op een door USKIN en de wederpartij overeengekomen locatie. Het risico der goederen gaat dan over op de wederpartij. Dit geldt ook indien USKIN de goederen moet monteren c.q. installeren.

6.3. Na schriftelijke bevestiging van de bestelling heeft USKIN als streefdatum de goederen, niet zijnde apparatuur, te leveren binnen 5 werkdagen. De hiervoor bedoelde apparatuur heeft een streefdatum voor levering binnen 4 weken.

6.4. Bestellingen geplaatst door de wederpartij kunnen door USKIN in gedeelten worden geleverd en elk afzonderlijk worden gefactureerd. USKIN is gerechtigd de extra kosten voor deze deelleveranties bij de wederpartij in rekening te brengen.

6.5. De vorenstaand genoemde termijnen zijn niet als fataal aan te merken. Overschrijding van deze leveringstermijn levert geen recht op schadevergoeding op noch geeft dit recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

6.6. Indien USKIN de hierboven genoemde termijnen niet haalbaar blijken, dient de wederpartij USKIN 90 dagen te bieden om alsnog de goederen te leveren. Indien de 90 dagentermijn niet haalbaar blijkt voor USKIN, kan in overleg met de wederpartij de bestelling worden geannuleerd dan wel een vervangend product worden geleverd. Indien sprake is van een overmachtssituatie zijdens USKIN, zoals in de algemene voorwaarden opgenomen, is dit lid niet van toepassing.

6.7. Levering geschiedt tot aan de drempel van de bedrijfsruimte. De wederpartij is verplicht het geleverde c.q. de verpakking uiterlijk binnen 24 uur na levering op eventuele tekorten dan wel beschadigingen te (laten) controleren.

6.8. De wederpartij dient de bij levering aanwezige tekorten en/of beschadigingen uiterlijk binnen 24 uur na levering rechtstreeks schriftelijk aan USKIN bekend te maken middels toezending van foto’s aan het e-mailadres van USKIN ([email protected]). Indien de wederpartij verzuimt tijdig melding te maken van het hiervoor gemelde, neemt USKIN de reclame niet in behandeling.

6.9. In geval de goederen niet binnen de leveringstijd worden afgenomen of in geval de overeengekomen afroeptermijn door de wederpartij niet in acht is genomen, is de leverancier gerechtigd de betreffende goederen te factureren terwijl de goederen dan volledig voor rekening en risico van de wederpartij worden opgeslagen.

6.10. Indien de goederen middels bewijs aangetoond niet beantwoorden aan hetgeen de wederpartij mocht verwachten, kan USKIN vervangende goederen aanbieden dan wel het geldbedrag restitueren.

7. Overmacht

7.1. Onder overmacht wordt te dezen verstaan: Elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet meer van USKIN kan worden verlangd. Onder ‘overmacht’ wordt in ieder geval begrepen: Werkstaking, bovenmatig(ziekte)verzuim van het personeel, transport moeilijkheden, onvoldoende toevoer van grondstoffen/onderdelen, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in-en uitvoerverboden, contingenteringen, bedrijfsstoringen bij de (toe)leverancier(s), alsmede wanprestatie bij de (toe)leverancier(s) waardoor USKIN haar verplichtingen jegens de wederpartij niet (meer) kan nakomen.

7.2 Indien naar het oordeel van USKIN de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, heeft USKIN het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.

7.3 Is naar het oordeel van USKIN de overmachtsituatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst volgens de Wet en de daaraan verbonden gevolgen.

7.4 USKIN is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmachtveroorzakende omstandigheid is gebleken.

8. Garantie

8.1. Met inachtneming van het elders in deze Voorwaarden bepaalde garandeert USKIN de deugdelijkheid van de gebruikte materialen en de toegezegde eigenschappen en de hiermee samenhangende juiste werking. Deze garantie geldt voor nieuwe producten voor een periode van 12 maanden na levering, tenzij anders overeengekomen.

8.2 Gebreken aan geleverde goederen welke onder de garantie vallen worden, uitsluitend ter beoordeling van USKIN, hetzij hersteld dan wel door nieuwe levering tijdelijk vervangen indien de gebreken naar het oordeel van de leverancier/fabrikant te wijten zijn aan constructiefouten, de gebruikte materialen of de uitvoering waardoor deze voor de wederpartij onbruikbaar zijn ter zake van de betreffende bestemming der goederen.

8.3. In het geval van het ter beschikking stellen van een tijdelijk leensysteem, zal dit tijdelijk systeem onder dezelfde voorwaarden en zorgvuldig worden gebruikt. In geval van het, ter beoordeling van USKIN, verstrekken van leenapplicator, zullen kosten in rekening worden gebracht.

8.4 Indien na afloop van de garantieperiode er geen onderhoudscontract gesloten is, komen reparaties en/of vervangende systemen voor rekening van de wederpartij.

8.5 Van garantie is in ieder geval uitgesloten reparaties of vervanging ten gevolge van ondeskundig, onzorgvuldig of onjuist gebruik van de apparatuur.

9. Eigendomsvoorbehoud

9.1 Alle door USKIN geleverde goederen, ook goederen die gedeeltelijk zijn betaald of waar de wederpartij de specifieke betaling niet van kan aantonen, blijven, tot op het moment van volledige betaling van al hetgeen de wederpartij, uit welken hoofde ook, jegens USKIN verschuldigd is, hieronder tevens begrepen de toekomstige vorderingen op de wederpartij, met inbegrip van rente en kosten, het eigendom van de leverancier.

9.2 De wederpartij is verplicht om de geleverde goederen zolang deze niet worden gebruikt kenbaar afgescheiden te houden van andere goederen zolang de eigendom niet is overgegaan.

9.3 In geval van niet-betaling van een opvorderbaar bedrag, schorsing van betaling, aanvraag van surseance, faillissement, onder curatelenstelling, overlijden of liquidatie van zaken van de wederpartij, zal USKIN het recht hebben om, na verzending van een ontbindingsverklaring op grond van verzuim van de wederpartij, het (mogelijk) geleverde, doch niet of niet geheel betaalde, als eigendom terug te vorderen onder verrekening van het eventueel reeds betaalde doch onverminderd alle rechten om vergoeding te verlangen voor eventueel verlies of schade. In die gevallen is elke vordering welke USKIN ten laste van de wederpartij heeft ineens en dadelijk opeisbaar.

9.4 De wederpartij verstrekt op eerste verlangen van USKIN een volmacht om de (nog) niet betaalde goederen onmiddellijk terug te nemen, waar deze zich ook bevinden.

9.5 Uitgezonderd in het geval van een leaseconstructie middels een derde-leasemaatschappij, kunnen en zullen de goederen door de wederpartij in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden gebruikt, doch mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid voor een vordering van een derde. Vermenging met andere producten wordt uitgesloten.

10. Aansprakelijkheid

10.1 Behoudens bepalingen van dwingend recht inzake (product) aansprakelijkheid is USKIN niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, aan roerend of onroerend goed, dan wel aan personen, zowel bij de wederpartij als bij derden. Met inachtneming van het elders in dit artikel gestelde, is de leverancier in ieder geval niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door: – eigen schuld; – onoordeelkundig gebruik van het geleverde of door gebruik daarvan, waaronder gebruik voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is; -onzorgvuldig gedrag van de wederpartij, door diens personeel of andere door hem ingeschakelde personen; – gederfde omzet/winst;

10.2 Indien de leverancier bij de montage en/of het bedrijfsgereedmaken behulpzaam is, zonder dat dit in de opdracht is vermeld, geschiedt zulks voor risico van de wederpartij.

10.3 Ter zake van verstrekte adviezen is USKIN slechts aansprakelijk voor normaliter vermijdbare en/of voorzienbare tekortkomingen daarin doch ten hoogste voor een bedrag gelijk aan de bedongen adviesvergoeding.

10.4 De aansprakelijkheid van USKIN wordt mede beoordeeld op grond van eventuele product/bedrijfsschadeverzekeringen van USKIN. Behoudens de dekking hiervan is de aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot de netto factuurwaarde van het geleverde, respectievelijk beperkt tot de verzekerde som van de aansprakelijkheidsverzekering van USKIN.

10.5 De vordering tot schadevergoeding en/of herstel of vervanging verjaart door verloop van één jaar nadat de schade en/of het gebrek door de wederpartij blijkens schriftelijke berichtgeving is onderkend dan wel redelijkerwijs had behoren te worden onderkend en verjaart in ieder geval drie jaar na de levering.

11. Onderhoudscontract

11.1 In aanvulling op de Algemene Voorwaarden zijn de navolgende bepalingen (hierna te noemen: “de Servicevoorwaarden”) van toepassing op de overeenkomst uit hoofde waarvan Uskin servicewerkzaamheden (laat) verrichten met betrekking tot de aan de opdrachtgever geleverde apparatuur.

11.2 Tot de door Uskin te (laten) verrichten servicewerkzaamheden behoort het zodanig repareren van de apparatuur, dat een ononderbroken goede werking van de apparatuur, conform de voor deze apparatuur geldende specificaties, blijft gehandhaafd voor de duur van de serviceovereenkomst. Deze werkzaamheden zijn erop gericht dat met inachtneming van de gevolgen van normale slijtage en veroudering van de apparatuur, steeds een normale bruikbaarheid van de apparatuur wordt bereikt.

11.3 Na een storingsmelding van de opdrachtgever zal Uskin binnen de in de serviceovereenkomst aangegeven tijd aanvangen met het correctief onderhoud. Dit correctief onderhoud omvat: het herstellen van de apparatuur in het geval van het niet-functioneren of een verminderde werking van de apparatuur als gevolg van normale slijtage dan wel software- en/of hardware bugs, zulks exclusief onderdelen en materialen die tijdens de werkzaamheden in de apparatuur worden verwerkt.

11.4 Het correctief onderhoud zal plaatsvinden bij de opdrachtgever tenzij Uskin of door Uskin met het onderhoud belaste personen om redenen van praktische aard van oordeel zijn, dat correctief onderhoud moet geschieden in de werkplaats van Uskin of een andere door haar aan te wijzen werkplaats.

11.5 Onder het onderhoud is niet begrepen het herstellen of repareren van apparatuur ten gevolge van:

  • ondeskundig, onzorgvuldig of oneigenlijk gebruik van de apparatuur;
  • het onzorgvuldig uitvoeren van dagelijks onderhoud door opdrachtgever of niet tijdig signaleren door de opdrachtgever van het niet naar behoren functioneren van de apparatuur;
  • brand en diefstal, uitval van elektrische stroom en datatransmissielijnen, waterschade, stakingen en andere van buitenaf inwerkende oorzaken of onder overmacht begrepen omstandigheden;
  • schade als gevolg van door opdrachtgever of door derden uitgevoerde reparaties of werkzaamheden, wijzigingen of toevoegingen aan de apparatuur;
  • verandering in het oorspronkelijk gebruik of de locatie en/of aansluitingen van de apparatuur. In al deze voornoemde gevallen heeft Uskin het recht de te verrichten werkzaamheden, de reis- en verblijfkosten alsmede verbruikte materialen en onderdelen tegen de dan geldende tarieven in rekening te brengen.

11.6 Uskin verstrekt na iedere onderhoudsbeurt een servicerapport aan de afnemer. De inhoud van dat rapport wordt vermoed juist en voor partijen bindend te zijn indien de opdrachtgever daartegen niet binnen acht dagen na de op het rapport aangegeven datum schriftelijk bij Uskin heeft geprotesteerd.

11.7 De servicewerkzaamheden worden in de regel verricht binnen de voor Uskin geldende normale werktijden (van 08.30 uur tot 17.00 uur op maandag tot en met vrijdag, uitgezonderd de algemeen erkende nationale feestdagen), tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Uskin is gerechtigd om de werkzaamheden, verricht buiten de in het vorige lid aangegeven tijden, tegen de dan geldende tarieven afzonderlijk bij opdrachtgever in rekening te brengen. Wanneer de door of namens Uskin ingeschakelde servicetechnicus op de afgesproken tijd door aan de opdrachtgever toe te rekenen oorzaken niet tijdig met de werkzaamheden kan beginnen of de werkzaamheden moeten worden onderbroken, heeft Uskin het recht de wachttijden die daarvan het gevolg zijn aan de afnemer afzonderlijk in rekening te brengen.

11.8 De opdrachtgever is verplicht om de apparatuur overeenkomstig de door Uskin verstrekte gebruiksaanwijzing te gebruiken en periodiek onderhoud uit te voeren, bij gebreke waarvan iedere service- of garantieaanspraak komt te vervallen. De opdrachtgever is voorts verplicht om, eventueel in overleg met Uskin, de nodige faciliteiten en werkruimte te verschaffen om Uskin feitelijk in staat te stellen tot vlotte uitvoering van de servicewerkzaamheden te komen. De opdrachtgever is verplicht aan Uskin de noodzakelijke inlichtingen en toegang tot het gebruik van de apparatuur, documentatie en software te verschaffen zomede de noodzakelijke verbruiksartikelen (voor zover zulks vereist mocht zijn om de werkzaamheden uit te voeren naar het oordeel van Uskin). Uskin is gerechtigd om haar verplichtingen uit hoofde van de serviceovereenkomst zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst op te schorten of deze overeenkomst te ontbinden, wanneer opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig een of meer van haar verplichtingen nakomt

11.9 Uskin is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van overmacht, zoals omschreven in de algemene voorwaarden. In het geval van overmacht is Uskin gerechtigd de nakoming van de voor haar bestaande verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten voor de duur van de overmacht. Aansprakelijkheid is beperkt tot de waarde van de desbetreffende serviceopdracht.

12. Toepasselijk recht

12.1 Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door een partij als zodanig worden beschouwd, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslecht door de rechtbank Oost-Brabant met toepassing van het Nederlands recht.

X